Últim dia per demanar una línia d’ajut pel pagament de casals d’estiu


La regidoria de Serveis Socials informa que s’ha obert el període preferent per a presentar la sol•licitud d’ajut econòmic pel pagament de casals i d’altres activitats d’estiu.

L’ajut econòmic està adreçat a menors amb edat compresa entre 3 i 17 anys empadronats i residents a Tordera, que estiguin inscrits i realitzin un casal d’estiu o d’altres activitats de lleure o d’interès pel seu benestar. 

Per poder percebre l’ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social del Servei Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament de Tordera.

L’import de l’ajut serà de mínim el 25% i màxim el 100% de la quota d’inscripció al casal d’estiu, i variarà en funció del nombre de setmanes d’assistència i del cost de la inscripció al casal escollit per cada menor.

Com a prevenció davant el coronavirus, la presentació de sol·licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica (mitjançant el tràmit d’instància genèrica, al qual s’adjuntarà el model normalitzat de sol·licitud i tota la documentació corresponent) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/). S’elimina, així,  la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al registre d’entrada presencial de l’Ajuntament.

Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar sol·licituds de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica, en la mesura en què degut a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de sol·licituds. Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic han de trucar al 93 764 37 17 per que es valori l’excepcionalitat i se li doni cita prèvia per realitzar el tràmit presencial.

El període de presentació preferent de sol·licituds telemàtiques i presencials finalitza el 29 de maig.

La sol·licitud d’ajut econòmic no implica, en cap cas, ni la reserva ni l’assignació directa de plaça. En cas que l’ajut sigui favorable, cal que el menor s’hagi inscrit en el termini corresponent  i assisteixi efectivament a un casal d’estiu. El pagament de l’ajut s’efectuarà mitjançant transferència bancària a l’organitzador del Casal d’estiu o d’altres activitats d’estiu.