L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA PERMET FER L’AUTOLIQUIDACIÓ DE LA PLUSVÀLUA PER INTERNET.


L’Organisme Autònom de Gestió Tributària de Tordera, depenent de la Diputació de Barcelona, ha posat a l’abast dels ciutadans una nova eina telemàtica que permet fer l’autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua).

Aquest tràmit, que es pot fer des de l’espai web orgt.diba.cat, es pot fer sempre que no hagi transcorregut el termini de presentació. Per fer l’autoliquidació de la plusvàlua cal accedir a l’apartat “tràmits i sol·licituds”, prèvia selecció del municipi. L’Organisme de Gestió Tributària de Tordera efectuarà les actuacions de revisió en via de gestió que es derivin de les autoliquidacions practicades mitjançant l’entorn web, així com les actuacions de gestió que corresponguin, com ara el canvi de titularitat de l’IBI o les taxes.

Per altra banda, l’Oficina de recaptació de Tordera oferirà assistència a qui ho requereixi per confeccionar l’autoliquidació. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8.30 h a14 h.