IniciAppL’Ajuntament informa de subvencions en l’IBI

L’Ajuntament informa de subvencions en l’IBI

La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores i l’obertura de la convocatòria per a l’atorgament i concessió de subvencions en l’IBI (impost sobre béns immobles). En concret, el consistori proposa una subvenció per import màxim equivalent al 50% de la quota líquida de l’impost, a favor de les persones majors de 65 anys que viuen soles, amb una renda inferior a 1,5 vegades l’IPREM o parelles majors de 65 anys que viuen soles, amb una renda inferior a 3 vegades l’IPREM. També anuncien una subvenció màxima equivalent al 25% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a favor de les famílies monoparentals, vidus i vídues i famílies amb tots els seus membres en situació d’atur. Finalment es concedeix una subvenció màxima equivalent al 25% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, a favor de famílies amb tots els seus membres en situació d’atur com a conseqüència de la COVID-19. Escoltem la regidora d’Hisenda, Jenifer Jansa

bonificacions IBI

El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública per concurrència no competitiva. La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica (mitjançant el tràmit d’instància genèrica, al qual s’adjuntarà el model normalitzat de sol·licitud i tota la documentació corresponent) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/). La convocatòria estarà oberta fins el 15 de desembre.

ÚLTIMES NOTÍCIES