La Generalitat delega a l’Ajuntament les competències sancionadores relacionades amb la COVID19


El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha acceptat delegar a l’Ajuntament de Tordera les competències sancionadores per la comissió d’infraccions a l’empara del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

Amb la voluntat de ser més efectius en la lluita contra la COVID19 i garantir un bon compliment de les mesures de contenció de la pandèmia, l’Ajuntament va demanar a Salut, mitjançant acord de Plenari de 29 d’octubre la delegació de competències per sancionar les infraccions  lleus que preveu el Decret i que li acredita la capacitat de gestió per incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors. En la sessió plenària, L’Alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia explicava per quin motiu es demanava aquesta delegació de competències a la generalitat.

sancions alcalde

Des de la declaració de l’estat d’alarma, la Policia Local de Tordera ha aixecat més d’un centenar d’actes per presumptes infraccions de la normativa dictada per fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, les quals s’han tramès als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya per a la instrucció dels corresponents procediments sancionadors.