L’Ajuntament informa de subvencions en l’IBI


La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores i l’obertura de la convocatòria per a l’atorgament i concessió de subvencions en l’IBI (impost sobre béns immobles). En concret, el consistori proposa una subvenció per import màxim equivalent al 50% de la quota líquida de l’impost, a favor de les persones majors de 65 anys que viuen soles, amb una renda inferior a 1,5 vegades l’IPREM o parelles majors de 65 anys que viuen soles, amb una renda inferior a 3 vegades l’IPREM. També anuncien una subvenció màxima equivalent al 25% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a favor de les famílies monoparentals, vidus i vídues i famílies amb tots els seus membres en situació d’atur. Finalment es concedeix una subvenció màxima equivalent al 25% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, a favor de famílies amb tots els seus membres en situació d’atur com a conseqüència de la COVID-19. Escoltem la regidora d’Hisenda, Jenifer Jansa

bonificacions IBI

El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública per concurrència no competitiva. La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica (mitjançant el tràmit d’instància genèrica, al qual s’adjuntarà el model normalitzat de sol·licitud i tota la documentació corresponent) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/). La convocatòria estarà oberta fins el 15 de desembre.