L’AJUNTAMENT DE TORDERA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA RECORDEN QUE EL 5 DE NOVEMBRE, FINALITZA EL PERÍODE DE PAGAMENT DE DIVERSOS IMPOSTOS I TAXES.


L’ajuntament de Tordera i l’organisme de gestió tributaria de la diputació de Barcelona, recorda que el període voluntari de pagament de l’impost sobre bens immobles rustica, I.A.E, taxa cementiri i taxa d’escombraries, finalitza el 5 de novembre.
L’organisme de gestió tributaria recorda que es pot pagar a qualsevol Caixa o Banc dels assenyalats en l’avís pagament tramès.
Si no s’ha rebut es pot recollir un duplicat a les oficines situades a la Plaça Concòrdia s/n.
Els rebuts domiciliats es carregaran en el compte corrents els últims dies del període de pagament.
Per a més informació es pot trucar al telèfon 93-7650613. Per últim, es recorda que l’endemà de finalitzar el termini de pagament els rebuts generaran recàrrec.