L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA OBRE EL PERÍODE PER DEMANAR AJUDES PER A COL·LECTIUS AMB INGRESSOS BAIXOS I D’AJUTS PERSONALITZATS.


L’Àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Tordera obre el període de sol·licitud d’ajudes a fons pel lloguer d’habitatges per als col·lectius amb ingressos baixos. L’import de l’ajut serà equivalent al 50% de la renda mensual de lloguer, amb un màxim de 150 euros mensuals en un període subvencionable de sis mesos.
Els destinataris d’aquests ajuts són les famílies nombroses, les formades únicament per pare o mare i fills fins a 25 anys, dones que hagin patit violència domèstica en els darrers tres anys, majors de 55 anys i unitats formades per persones majors de 55 anys amb fills fins a 25 anys amb alguna persona amb disminució de grau igual o superior al 33%. Finalment, per accedir a aquests ajuts cal que l’interessat no tingui cap deute de lloguer fins a abril de 2005.
El període per demanar els ajuts perdut és fins 30 de juny. Per a més informació sobre aquest tipus d’ajudes, documentació que cal aportar i tràmit de sol·licituds cal adreçar-se a l’Àrea de Serveis Socials de Tordera.
Per altra banda, s’ha obert el termini d’ajuts personalitzats a l’allotjament. Els destinataris són totes aquelles persones que acreditin no poder satisfer els rebuts impagats del lloguer o les d’un préstec hipotecari no amortitzat. En aquest cas, la quantia màxima de l’ajut serà de 2.200 € i per poder accedir a aquest ajut serà necessari que l’interessat hagi pagat com a mínim un any de les quotes d’amortització de l’habitatge. El termini per sol·licitar aquests ajuts serà fins al 30 de novembre.