A partir d’avui les mascaretes seran obligatòries en els espais públics


Les mascaretes seran d’ús obligatori a partir  d’avui en els espais públics. S’hauran de portar sempre que no es puguin garantir els 2 metres de distància de seguretat tant en espais oberts, com també tancats. Les proteccions seran obligatòries però amb excepcions per fer esport i per motius de salut.

El BOE concreta que seran d’ús obligatori per a totes les persones majors de sis anys. Tot i això, hi haurà algunes excepcions de persones que quedaran exemptes aquesta norma. 

  • Qui presenti alguna mena de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta.
  • Persones en què l’ús de la mascareta resulti contraindicat per motius de salut o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta.
  • En el desenvolupament d’activitats en què, per la mateixa naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
  • Per causa de força major o necessitat.

Els ciutadans hauran de comprar les mascaretes preferentment higièniques o quirúrgiques, que cobreixin nas i boca. L’ordre no especifica si es posaran multes a qui no compleixi la norma.

Fins ara l’ús obligatori de la mascareta només era vigent en el transport públic.