Es signen dos convenis per construir depuradores a Àgora Parc i Terrabrava


L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Maresme han signat dos convenis per a millorar el sanejament de Tordera. Concretament, l’acord assolit permetrà impulsar el sanejament de les urbanitzacions Àgora Parc i Terrabrava mitjançant la construcció de dues depuradores i els corresponents col·lectors en alta encarregats de recollir les aigües residuals provinents del clavegueram i transportar-les cap a la depuradora. Ho explica el director de Medi Ambient del Consell Comarcal, Fernando Cabello.

Cabello 1

Cabello destaca la necessitat que urbanitzacions d’aquestes característiques disposin d’una estació depuradora que gestioni l’estat de l’aigua.

Cabello 2

Aquesta actuació,  està inclosa en la planificació hidrològica vigent. El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

Cabello 3

Sobre l’execució de les obres de les dues depuradores de Tordera, Fernando Cabello calcula que a finals de l’any 2020 podrien començar les obres i la posada en funcionament seria durant el 2021.

Cabello 4

Aquestes depuradores se sumaran a la xarxa de sanejament del Maresme que actualment compta amb 11 EDAR’s (10 d’elles gestionades pel Consell Comarcal), 39 estacions de bombament i 123 quilòmetres de col·lectors. Aquesta infraestructura de sanejament facilita la depuració de les aigües residuals generades pel 95% de la població del Maresme.