EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES CITARÀ PROPERAMENT ALS VEÏNS AFECTATS PER LES EXPROPIACIONS PER L’AMPLIACIÓ DE LA CARRETERA GI-600 DE TORDERA A BLANES


El departament de política territorial i obres públiques de la generalitat de catalunya, portarà a terme el propers dies la redacció d’actes prèvies per a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte que preveu l’ampliació de la carretera Gi-600, que connecta Tordera amb Blanes.
Fa només uns dies el departament de política territorial ja va publicar la relació de béns i els drets afectats per l’execució de les obres. Les dates assenyalades per la redacció de les actes d’ocupació són el dia 18 de juny a l’ajuntament de Blanes i el 19,25 i 26 de juny a l’ajuntament de Tordera. La citació dels afectats es notificarà individualment als interessats, que de fet són els que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’ajuntament de Tordera i al departament de política territorial.
Amb aquest nou pas la generalitat de catalunya, continua el procés per tal que s’iniciïn les obres d’ampliació desprès d’acabar l’estiu, si no hi ha cap complicació en el procés expropiador iniciat.
El vial ha de passar a tenir nou metres d’amplada, guanyant-se així tres als sis actuals. Al mateix temps s’hi ha de fer un carril-bici, col·locar una protecció per als usuaris d’aquest carril i millorar la senyalització per accedir a carreteres secundàries, que entre d’altres permeten accedir a les urbanitzacions de Sant Daniel o Mas Mora.